Nieuwsbrief maart 2021

In dit nummer onder andere:

  • Rentevoordeel dga is niet altijd verkapt dividend
  • Uitleg coronareserve en fiscale eenheid
  • Korte, eenmalige zakenlunch kan eerste ingebruikname zijn
  • Tijdelijke verhoging schenkvrijstelling
  • Verzoek toepassing 30%-regeling 2021 beschikbaar
  • Verklaring voor laag tarief/vrijstelling OVB beschikbaar

De ondernemer en de dga

Rentevoordeel dga is niet altijd verkapt dividend

Het komt in de praktijk voor dat een aandeelhouder geld leent van zijn bv om dit bedrag vervolgens weer tegen een hogere rente uit te lenen aan een derde. In bepaalde gevallen kan de Belastingdienst besluiten om het verschil tussen de betaalde en ontvangen rente bij de dga te belasten als verkapte winstuitdeling. Deze kans is nog groter als de derde kort voor het aangaan van de lening bij de dga nog een schuldenaar van de bv was. Maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant verlangt van de inspecteur dat hij in zo’n situatie eerst aannemelijk maakt dat de lening tussen de bv en de dga onzakelijk is. Als de leningsvoorwaarden voldoende zakelijk zijn, ontbreekt een aandeelhoudersbevoordeling. In dat geval is geen sprake van een verkapte winstuitdeling. Het is daarbij overigens wel van belang dat de derde zijn schuld aan de bv heeft afgelost, anders is in principe wel sprake van een doorlening.

Tip!

De dga kan bijvoorbeeld aanvoeren dat hij een hoger rentepercentage hanteert dan zijn bv omdat hij te maken heeft met een ander risicoprofiel.

 

Stijging gebruikelijk loon

De Belastingdienst mag in beginsel per 1 januari 2021 het fiscaal loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) stellen op € 47.000. In 2020 gold nog een standaardminimum van € 46.000. Onder omstandigheden kan de inspecteur het zogeheten gebruikelijk loon op een hoger bedrag stellen. Is het loon dat gebruikelijk is voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking waarin geen sprake is van een aanmerkelijk belang minder dan € 47.000? Dan mag de inspecteur het gebruikelijk loon hooguit op dat lagere loon stellen.

Tip!

Als het loon dat gewone werknemers in het economische verkeer voor de desbetreffende werkzaamheden zouden krijgen hooguit € 5.000 zou bedragen, geldt de gebruikelijkloonregeling niet. De bv hoeft dan zelfs helemaal geen loon uit te betalen.

 

Let op toekomstige bestemming bij waardering pand na tbs

Als een dga stopt met de terbeschikkingstelling (tbs) van een pand aan zijn bv, zal hij de waarde in het economisch verkeer op het stakingsmoment moeten bepalen. Het is mogelijk dat de waarde in het economische verkeer hoger is als een koper onder meer de mogelijkheid heeft dit pand tot een woning om te bouwen. Stel nu dat op de datum van de beëindiging nog geen officiële goedkeuring voor een bestemmingswijziging is afgegeven. Dat gebeurt echter niet veel later. Hof Amsterdam oordeelt dat men dan deze mogelijkheid ook moet meenemen in de waardebepaling. Op het moment waarop de tbs eindigt kan namelijk een koper al rekening houden met de mogelijke bestemmingswijziging, zo redeneert het hof. Als het bestemmingsplan van de gemeente de onroerende zaak het etiket ‘gemengd gebruik’ geeft, opent dat de deur naar een bestemmingswijziging.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelastingtarief: minder over meer

Per 1 januari 2021 is het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting opnieuw verlaagd, ditmaal van 16,5% naar 15%. Ook de hoogte van de eerste schijf is verruimd, want deze loopt nu tot € 245.000 in plaats van € 200.000.

Tip!

De tariefsverlaging maakt ondernemen via de bv interessanter. Tegenover dit voordeel staat echter een verhoging van het tarief voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit inkomstenbelastingtarief is namelijk per 1 januari 2021 gestegen van 26,25% naar 26,9%. Hierbij gelden geen tariefschijven!

 

Uitleg coronareserve en fiscale eenheid

De Belastingdienst heeft diverse (praktische) vragen over de coronareserve beantwoord in een memo. Onder andere de uitwerking van de coronareserve binnen een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting komt aan bod. Verwacht een FE een verlies in 2020 terwijl de afzonderlijke vennootschappen binnen een fiscale eenheid winst en verlies maken? En is daarbij sprake van zowel ‘gewoon’ verlies als coronagerelateerd verlies? Dan mag de FE voor de bepaling van haar coronagerelateerde verlies ervan uitgaan dat een niet-coronagerelateerd verlies van een vennootschap als eerste wegvalt tegen de winst van een andere vennootschap. Overigens kan de voeging of ontvoeging van een dochtervennootschap de hoogte van het resultaat en daarmee de coronareserve beïnvloeden.

Let op!

Het is niet toegestaan de coronareserve aan een dochtermaatschappij mee te geven die de FE verlaat.

 

Ondanks uitworp aangifte is verliesbeschikking te herzien

Het kan gebeuren dat een aangifte vennootschapsbelasting vanwege een specifiek risico wordt uitgeworpen. In die situatie moet de Belastingdienst het risico dat samenhangt met de uitworpreden goed controleren. Als de aangifte voor de rest er goed verzorgd uitziet, kan de inspecteur in principe volstaan met het controleren van dat risico. Stel nu dat de aangifte naderhand toch een ander soort onjuistheid blijkt te bevatten. En door deze onjuistheid heeft de fiscus een verliesvaststellingsbeschikking op een verkeerd bedrag gesteld. In dat geval is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden geen sprake van een ambtelijk verzuim. De inspecteur beschikt over een nieuw feit en mag de verliesvaststellingsbeschikking herzien. Een voorbeeld van een speciale uitworpreden is het invullen van het Model voorkoming dubbele belasting.

BTW

Korte, eenmalige zakenlunch kan eerste ingebruikname zijn

In een recente zaak voor Rechtbank Den Haag probeerde een bv om in het kwartaal van oplevering van een villa alle voorbelasting af te trekken. De bv had kort na de oplevering een feestelijke lunch voor zakenrelaties georganiseerd. De Belastingdienst stelt dat vanwege het korte en eenmalige karakter van deze lunch geen sprake kan zijn van een eerste ingebruikname. De rechtbank verwerpt dit standpunt. Overigens mislukte het plan van de bv, want de rechtbank constateert ook dat de dga van de bv samen met zijn echtgenote al eerder naar de villa was verhuisd.

Let op!

De rechtbank oordeelt zelfs dat het aftrekken van de volledige voorbelasting in deze situatie niet is gebaseerd op een pleitbaar standpunt. Het gevolg is dat de Belastingdienst de bv een betalingsverzuimboete mag opleggen.

 

Geen btw-aftrek met kunstmatige invoer

In een zaak voor de Hoge Raad was een fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting een schakel in verhuurstructuren voor luxe jachten. De achterliggende gedachte was dat particulieren in de EU hun luxe jacht voor privédoeleinden konden gebruiken met minimale verschuldigdheid van btw. In de kern hield de structuur het volgende in. Binnen de EU vond de bouw van het jacht plaats. Daarna werd het jacht buiten de EU gebracht. En vervolgens vond weer een invoer in Nederland plaats, waarbij omzetbelasting was verschuldigd. In de aangifte daarvan trok men hetzelfde bedrag af. De Hoge Raad bevestigt dat de omzetbelasting vanwege de invoer van de jachten niet aftrekbaar is. Het samenstel van rechtshandelingen leidt namelijk tot een aftrek van verschuldigde btw die voor particulieren op het jacht behoort te drukken. Op kunstmatige wijze is de economische realiteit van particulier gebruik van de jachten verhuld. Zelfs als de invoer van de jachten niet was gericht op het ontwijken van in Nederland verschuldigde btw, kan nog sprake zijn van misbruik van recht. Daarom moet een correctie van de btw-aftrek plaatsvinden.

Let op!

Ook bij misbruik kan men een beroep op het vertrouwensbeginsel doen, maar zo’n beroep zal niet slagen als de inspecteur zich heeft uitgelaten op basis van onvolledige informatie.

Familievermogensrecht

Tijdelijke verhoging schenkvrijstelling

Het bedrag om belastingvrij aan een ander te schenken, stijgt in 2021 tijdelijk met een extra bedrag van € 1.000 vanwege de coronacrisis. De algemene vrijstelling voor 2021 bedraagt daardoor € 3.244. Hetzelfde geldt voor de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan (pleeg)kinderen. Deze vrijstelling bedraagt nu € 6.604. De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Tip!

Als de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking is bedoeld voor een eigen woning, is onder voorwaarden een bedrag van € 105.302 onbelast te schenken.

 

Uitbreiding lening aan bv zoon is niet altijd schenking

Wie een vermogende bv heeft, kan via deze bv geld uitlenen aan een vennootschap van zijn kind. Als deze lening onzakelijk is, kan de Belastingdienst het verstrekken van de lening aanmerken als een verkapte schenking door de ouder aan het kind. Deze schenking bedraagt dan het aanvaarde onzakelijke debiteurenrisico. De ouder kan deze lening trouwens uitbreiden en later kwijtschelden. Ook dan kan de inspecteur het standpunt innemen dat sprake is van een verkapte schenking. Maar dan moet hij wel een en ander aannemelijk maken. Rechtbank Gelderland oordeelde althans dat een uitbreiding van een lening van een bv van een vader aan de vennootschap van zijn zoon geen schenking vormde. Een belangrijk punt was dat de partijen geen kwijtschelding onder opschortende voorwaarde waren overeengekomen.

Let op!

De rechtbank maakt ook duidelijk dat een risico van niet terugbetalen van de lening altijd bij de geldverstrekker ligt. Dit brengt echter nog geen schenking onder opschortende voorwaarde mee.

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Verzoek toepassing 30%-regeling 2021 beschikbaar

Een werkgever mag een ingekomen werknemer uit het buitenland onder voorwaarden een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als de werkgever de 30%-regeling gebruikt, mag hij maximaal 30% van het loon inclusief vergoeding aanwijzen als gericht vrijgestelde vergoeding voor deze zogeheten extraterritoriale kosten. De werkgever hoeft geen nader bewijs te leveren. De werkgever en werknemer moeten wel het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021’ ondertekenen. Vervolgens moet dit formulier inclusief de gevraagde bijlagen worden verzonden. De inspecteur neemt de aanvraag pas in behandeling na ontvangst van alle gegevens. Na ontvangst stuurt de fiscus binnen 16 weken bericht.

Tip!

Wil de werkgever vanaf de eerste werkdag gebruikmaken van de regeling, dan moet het verzoek binnen vier maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag de werkgever de regeling pas toepassen vanaf de eerste dag van de maand waarin hij het verzoek doet.

 

Afspraken over grensarbeid verlengd

Nederland heeft met zowel België als Duitsland afspraken gemaakt over de toepassing van het belastingverdrag voor grensarbeiders. Volgens deze verdragen is namelijk de werkstaat (mede) heffingsbevoegd als werknemers meer dan 183 dagen in die werkstaat werken. Door de coronamaatregelen komen sommige werknemers niet aan deze 183-dagengrens toe. In dat geval heft alleen het woonland. De verdragspartijen vonden dit ongewenst en spraken daarom af dat thuiswerkdagen onder voorwaarden ook tellen als dagen die de werknemer in het buitenland heeft gewerkt. Deze maatregelen golden aanvankelijk tot 31 mei 2020, maar zijn later verlengd tot en met 31 december 2020 en inmiddels tot en met 31 maart 2021.

Let op!

De fictie in deze maatregelen geldt uitsluitend voor thuiswerkdagen als gevolg van coronamaatregelen. Daarnaast moet de werkstaat zijn heffingsbevoegdheid daadwerkelijk uitoefenen en de grensarbeider moet dit accepteren.

 

Werkplek niet coronaproof? Loon doorbetalen!

Een zaak voor Rechtbank Limburg maakt duidelijk dat werkgevers voldoende COVID-19-maatregelen moeten nemen als zij hun werknemers verbieden thuis te werken. Dit geldt des te meer als de desbetreffende werknemer tot de risicogroep behoort. Dit was ook het geval voor de rechtbank. In dit geval had de werkgever, een bv, de balie voorzien van een spatscherm en elke ochtend en namiddag onder meer de balie, de toetsenborden en de muizen laten reinigen. Een bv vond dat zij daarmee voldoende maatregelen had genomen om de werkplek veilig te maken voor een baliemedewerkster met chronisch hartfalen. De vrouw en de bedrijfsarts dachten daar anders over. Het spatscherm schermde de balie slechts gedeeltelijk af. Bovendien ontbraken desinfectiemogelijkheden en afgeschermde looproutes. Omdat de werkplek niet veilig was en de bv geen thuiswerk aanbood, bleef de vrouw thuis. De rechtbank oordeelde dat de werkgever het loon van de vrouw moest doorbetalen.

Auto

Bij kilometermarge hoeft rittenregistratie niet perfect te zijn

Met een sluitende rittenregistratie kan een ondernemer bewijzen dat hij minder dan 500 privékilometers heeft gereden met de auto van de zaak. Maar in een zaak voor Rechtbank Noord-Nederland waren de Excel-bestanden, waarin een ondernemer zijn registraties had vastgelegd, beschadigd geraakt. De bestanden waren als rittenadministratie bijna volledig onleesbaar. De man reconstrueerde de rittenregistraties, maar hierin ontbraken exacte adressen. Toch oordeelde de rechtbank dat voor twee jaren de gereconstrueerde rittenadministraties voldoende bewijs vormden. De aanknopingsverschillen waren niet erg groot en waren te verklaren. De rechtbank hield ook rekening met de omstandigheid dat in de desbetreffende jaren de ondernemer 17 respectievelijk 72 kilometer onder de grens van 500 kilometer zat.

Let op!

De rechtbank vond ook dat kleine gebreken onvermijdelijk zijn bij een noodgedwongen correctie achteraf. Onder normale omstandigheden gelden natuurlijk zwaardere eisen.

Toekomstvoorzieningen

Pas in 2023 afkoop ineens van pensioen gefaciliteerd

Normaal gesproken is de afkoop van een RVU-regeling fiscaal niet interessant vanwege de pseudo-eindheffing (RVU-heffing). Maar deze regeling wordt versoepeld in het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De overheid wil werknemers meer keuzemogelijkheden bieden om eerder te kunnen stoppen met werken. Daarom faciliteert zij tijdelijk de mogelijkheid om in sectoren en ondernemingen uittredingsregelingen te financieren waarmee werknemers drie jaar vóór de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Dit gebeurt via het wetsvoorstel Bedrag ineens, Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en verlofsparen. De Eerste Kamer leverde de kritiek dat de drie verschillende regelingen beter als aparte wetsvoorstellen hadden kunnen worden ingediend. Vooral het voorstel voor de uitkering van het pensioenbedrag ineens hoorde volgens de meeste fracties niet thuis in het wetsvoorstel. Naar aanleiding van deze kritiek zegde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe dat hij de invoering van dat onderdeel van de wet met een jaar zal uitstellen. Het wetsvoorstel is vervolgens zonder stemming aangenomen

Eigen woning

Verklaring voor laag tarief/vrijstelling OVB beschikbaar

In verband met de wijzigingen in de overdrachtsbelasting (OVB) heeft de Belastingdienst twee verklaringen over de OVB beschikbaar gesteld. Het betreft de verklaringen ‘overdrachtsbelasting startersvrijstelling’ en ‘overdrachtsbelasting laag tarief’. Met de verklaring overdrachtsbelasting laag tarief’ kan de verkrijger van een onroerende zaak de toepassing van het lage tarief (2%) van de OVB bij de aankoop van een eigen woning aanvragen. De aankoop van een woning die voor de koper geen eigen woning is, valt sinds 1 januari 2021 onder het normale tarief van 8%. Wil iemand in aanmerking komen voor toepassing van de startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning? Dan moet hij gebruikmaken van de verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling’.

Let op!

Voor de startersvrijstelling is de waarde van de woning tot 1 april 2021 niet van belang. Na 1 april 2021 is de startersvrijstelling alleen van toepassing als de waarde van de woning niet meer bedraagt dan € 400.000.

 

Schuren en stallen tellen na bedrijfsstaking als woning

Bij de verkrijging van een woon-bedrijfspand met bijbehorende gebouwen moet de verkrijger nagaan wat op dat moment de bestemming van die onroerende zaak is. Is de onderneming ruim voor het overdrachtsmoment gestaakt? En hebben de gebouwen alleen nog maar een woonbestemming? Dan tellen de gebouwen voor wat betreft de overdrachtsbelasting in principe als een woning. Dat is althans de strekking van een uitspraak van Rechtbank Gelderland. Deze rechtbank stelt dat stallen en schuren die bij een woonboerderij horen naar hun aard ook als woning kunnen dienen. Bijvoorbeeld als opslag- en hobbyruimte. Overigens was hier van belang dat de schuren en stallen kwalificeerden als aanhorigheden.

Administratieve verplichtingen

Wijzigingen uitstelregeling belastingconsulenten

De Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen in de uitstelregeling belastingconsulenten (beconregeling) aangekondigd. In plaats van bijzonder of incidenteel uitstel moeten belastingadviseurs voor het belastingjaar 2020 gemotiveerd aanvullend uitstel aanvragen. Verder is het mogelijk om klanten digitaal af te melden, mits het softwarepakket hiervoor geschikt is. Afmelden op papier blijft eveneens mogelijk. De gegevens over de belastingjaren 2019 en 2020 koppelt de fiscus gezamenlijk terug in één SBU. De Belastingdienst biedt 2018 ongewijzigd als apart bericht aan. De fiscus verwacht dat de belastingadviseur voldoet aan het inleverschema. Aan de hand van het Service Bericht Uitstel (SBU) dient men zelf de tijdige indiening van aangiften te controleren. Deze wijzigingen gaan in per maart 2021.

 

Meld tijdig grensoverschrijdende constructie

Op 1 januari 2021 is de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies ingegaan. Dit betekent dat men potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies dient te melden. Daarbij gelden verschillende deadlines. Wie betrokken is bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in de periode van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021, moet dit uiterlijk 31 januari 2021 melden. De melding van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 moet uiterlijk 28 februari 2021 plaatsvinden. Wie vanaf 1 januari 2021 betrokken is bij meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, moet dit steeds binnen 30 dagen melden.

 

Geldigheid UBO-register onder vuur

De belangenorganisatie Privacy First heeft een kort geding tegen de Staat aangespannen om het recent ingevoerde UBO-register buiten werking te stellen. Privacy First stelt grote bezwaren te hebben tegen de ‘zeer privacygevoelige informatie’ die ruim 1,5 miljoen Nederlandse entiteiten sinds eind september 2020 verplicht moeten registreren over hun ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s). Deze informatie is in beginsel openbaar toegankelijk. Het UBO-register is namelijk gekoppeld aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Privacy First vindt deze schending van privacy disproportioneel. Daarom vordert zij dat de rechter de regelgeving waarop het UBO-register is gebaseerd, ongeldig verklaart. Het desbetreffende kort geding dient op 25 februari om 12.00 uur bij de Rechtbank Den Haag.

Let op!

Afscherming van informatie is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Daarbij kan men denken aan personen die worden beveiligd of die onder curatele zijn gesteld.