Nieuwsbrief februari 2019

In dit nummer onder andere:

  • Zelfs zonder eigen declaratierecht ondernemerschap mogelijk
  • Kosten van onzekere verkoop deelneming zijn te activeren
  • Holding mag maar deel btw op algemene kosten aftrekken
  • Huwelijkse voorwaarden hebben effect op btw-aftrek
  • Voorgeschoten kosten eigen woning vallen ook onder vrijstelling
  • Nog geen meldingsplicht bij betalingsonwil

De ondernemer en de DGA

Dga mag profiteren van afgeblazen bedrijfsplan

Als een dga een perceel van zijn eigen B.V. koopt tegen een prijs die onder de kostprijs ligt, is de kans groot dat de Belastingdienst zal stellen dat sprake is van een verkapte winstuitdeling. Toch zijn er situaties waarin zulke transacties zakelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de B.V. het perceel in eerste instantie heeft gekocht voor bedrijfsplannen, die pas later niet doorgingen.
Tip!
Tenzij sprake is van een omkering van de bewijslast, luidt de regel dat wie stelt, zijn stelling moet bewijzen. Vraag daarom de inspecteur zijn stelling te motiveren.

Zelfs zonder eigen declaratierecht ondernemerschap mogelijk

Een natuurlijk persoon kan deelnemen aan een samenwerkingsverband zonder eigen declaratierecht te hebben. In zulke situaties wil de inspecteur nogal eens concluderen dat deze participant geen fiscaal ondernemer kan zijn. Een arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat deze constatering soms voorbarig is. Loopt de participant bijvoorbeeld risico, omdat hij niets krijgt betaald als hij geen te declareren werkzaamheden verricht? Dit wijst op ondernemerschap.

Twijfel over nut van middelingsregeling

Het kabinet laat onderzoeken of de middelingsregeling moet blijven bestaan. Het lijkt er namelijk op dat de regeling niet zo vaak wordt benut. Zo’n 85% van de belastingplichtigen die recht hebben op een middelingsteruggave, maakt er geen gebruik van. Jaarlijks maken ongeveer 50.000 belastingplichtigen, waaronder 21.000 ondernemers, wel gebruik van de middelingsregeling. De mogelijke afschaffing van de middelingsregeling in de toekomst neemt niet weg dat de Belastingdienst begin 2019 een applicatie wil introduceren. Deze applicatiemoet de uitvoering van de regeling vereenvoudigen.

Vennootschapsbelasting

Kosten van onzekere verkoop deelneming zijn te activeren

In principe vallen de kosten vanwege het aan- of verkopen van een deelneming onder de deelnemingsvrijstelling, zodat zij niet aftrekbaar zijn. In sommige situaties is onduidelijk of kosten wel of niet vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Maar met een arrest van de Hoge Raad is meer helderheid ontstaan. Ten eerste kunnen kosten alleen onder de deelnemingsvrijstelling vallen als zij zonder de aan- of verkoop van de deelneming niet zouden zijn gemaakt. Bovendien moet de verwerving of vervreemding doorgaan. Stel nu dat de verkoop aan een beoogde koper spaak loopt, terwijl in de volgende fase een verkoop aan een andere partij doorgaat. In deze situatie vallen de verkoopkosten van de eerste fase alleen onder de deelnemingsvrijstelling voor zover zij ook waren gemaakt als die fase niet had plaatsgevonden. De Hoge Raad meent dat de belastingplichtige de kosten van een voorgenomen aan- of verkoop van een deelneming mag activeren. Op de balans komt dan een transitorische actiefpost te staan. Deze actiefpost mag blijven staan totdat vaststaat of de aan- of verkoop doorgaat. Op dat moment moet de vennootschap de post afboeken en toetsen welk deel van de kosten niet-aftrekbaar is.

BTW

Ondernemer hoeft soms maar 6% btw achteraf te betalen

Per 1 januari 2019 is het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Toch is het mogelijk dat op betalingen na deze datum het lage tarief van toepassing is. Het 6% is namelijk nog steeds van toepassing op betalingen achteraf door ondernemers vanwege een factuur die vóór 1 januari 2019 is verstuurd. Als de factuur is verstuurd na 1 januari 2019, bedraagt het verlaagde tarief in principe 9%. Is de ondernemer niet verplicht een factuur uit te reiken, dan is het moment van levering of dienstverlening bepalend of het tarief 6% of 9% is. Bij een levering of dienst die plaatsvond vóór 1 januari 2019 is het lage tarief nog 6%.

Nieuwe btw-regels bij uitgifte van vouchers

Het uitgeven van vouchers, zegel en waardebonnen heeft bijzondere gevolgen voor de btw. Sinds 1 januari 2019 gelden vernieuwde regels. De Belastingdienst maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen vouchers voor enkelvoudig (één soort prestatie) en meervoudig gebruik (combinatie van prestaties). Een overdracht van een voucher voor enkelvoudig gebruik kwalificeert als de levering van het goed of de verrichting van de dienst waarop de voucher betrekking heeft. Maar de overdracht van vouchers voor meervoudig gebruik (bijvoorbeeld een diner en een wijntje erbij) is niet onderworpen aan btw.
Let op!
Brengt u bijkomende kosten, zoals verzend-, administratie en verpakkingskosten, in rekening aan de afnemer van de voucher voor meervoudig gebruik? Bedenk dan dat deze kosten niet opgaan in een handeling die is belast met btw. Deze kosten zijn daarom zelfstandig belast met btw.

Holding mag maar deel btw op algemene kosten aftrekken

Als een holding btw-belaste managementdiensten verricht terwijl haar omzet uit het verstrekken van leningen een veel groter deel van de totale omzet vormt, mag zij de btw op de algemene kosten niet volledig aftrekken. Zij moet de aftrekbare voorbelasting berekenen door de totale in rekening gebrachte btw te vermenigvuldigen met de omzet van de managementdiensten gedeeld door de totale omzet. Deze methode is ook verplicht als de holding stelt dat het verstrekken van leningen slechts een zeer beperkt gebruik van de algemene middelen inhoudt.

Familievermogensrecht

Huwelijkse voorwaarden hebben effect op btw-aftrek

Als een btw-ondernemer samen met zijn echtgenoot een pand koopt, heeft het gekozen huwelijksgoederenregime invloed op de mogelijkheid van aftrek van voorbelasting. Als het pand behoort tot de gemeenschap van goederen, mag de ondernemer in eerste instantie de btw volledig aftrekken. Volledige aftrek is niet toegestaan als het echtpaar op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. In dat geval mag de btw-ondernemer alleen dat deel van de btw aftrekken dat correspondeert met zijn aandeel in het pand. Normaal gesproken komt dat neer op 50% van de btw.

Weduwnaar moet aangeven dat aandelenpakket in gemeenschap valt

Stel, een echtpaar is getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Tot de gemeenschap behoort een aandelenpakket dat een aanmerkelijk belang vormt. Als in deze situatie een van de echtgenoten komt te overlijden, moet de ander in de inkomstenbelastingaangifte van de overleden echtgenoot opnemen dat het aandelenpakket in de huwelijksgemeenschap viel. Hij mag niet van de inspecteur verwachten dat zelf meteen uit de aangifte te herleiden. Vermeldt de overgebleven echtgenoot niet dat de aandelen in de huwelijksgemeenschap vielen, dan riskeert hij een navorderingsaanslag.
Let op!
Als een huwelijk door echtscheiding eindigt, hoeven de ex-echtgenoten geen inkomstenbelasting te betalen vanwege de overgang van een aanmerkelijkbelangpakket. Daarbij gelden wel de voorwaarden dat de verkrijger binnenlands belastingplichtig is en de verkregen aandelen niet behoren tot zijn onderneming of overige werkzaamheden.

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Opvolger DBA pas begin 2021 verwacht

Vanwege klachten over de Wet DBA wil het kabinet een alternatief invoeren. Onder dit alternatief zal onder meer de fiscus ervan uitgaan dat een zzp’er in dienstbetrekking is als hij tegen een laag tarief voor langere duur werkzaamheden voor een opdrachtgever verricht. Maar het voorgestelde alternatief loopt tegen Europese regelgeving aan. Daarom zal de nieuwe wetgeving pas per 1 januari 2021 in werking kunnen treden. Het kabinet hoopt wel dat de webmodule eind 2019 gereed zal zijn. Via deze webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Een afgegeven opdrachtgeversverklaring is tot (een aantal maanden na) het volgende herijkingsmoment van de webmodule geldig. Voorlopig is het de bedoeling dat de herijking jaarlijks plaatsvindt. Tot de webmodule gereed is, grijpt de Belastingdienst alleen in gevallen van evidente schijnzelfstandigheid, waarbij sprake moet zijn van opzet.
Tip!
Probeer te werken met een modelovereenkomst.

Instructies van en controle door ouder leiden tot recht op WW-uitkering

Om recht op een WW-uitkering te krijgen moet een werkloos geworden werknemer in beginsel in de periode van 36 weken vóór de werkloosheid in minstens 26 weken minimaal één arbeidsuur per kalenderweek hebben gehad. Wie werkzaamheden verricht voor een familielid, riskeert dat het UWV deze werkzaamheden niet accepteert als werkzaamheden verricht in dienstverband. Maar volgens vaste rechtspraak kan iemand bij een familielid, bijvoorbeeld een ouder, in dienstbetrekking zijn. Als die ouder maar duidelijke instructies geeft en erop toeziet dat zijn kind zich ook aan die instructies houdt, kan best sprake zijn van een gezagsverhouding. En is daarnaast sprake van een loonbetalingsplicht en de verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten? Dan is gewoon sprake van een dienstbetrekking.

Auto

Geen verlaging van bijtelling voor oude auto’s

Per 1 januari is de standaard bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22%. Deze verlaging geldt echter alleen voor auto’s die pas op of na 1 januari 2017 voor het eerst zijn toegelaten op de Nederlandse weg. Werknemers met oudere auto’s van de zaak hebben dus nog steeds te maken met de bijtelling van 25%. Hoewel dit voor hen nogal zuur is, valt daar weinig tegen te doen. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat de wetgever met dit overgangsrecht zijn boekje niet te buiten is gegaan.

Ministerie van Financiën trekt € 700 miljoen uit voor elektrisch rijden

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen over de kosten van het stimuleren van het rijden in elektrische auto’s beantwoord. Hij laat weten dat in 2018 ongeveer 25.000 elektrische auto’s zijn verkocht. Voor de komende vijf jaar heeft het kabinet in totaal een bedrag van € 700 miljoen aan belastingvoordeel voor de gebruikers van elektrische auto’s uitgetrokken. Het overgrote deel van dit bedrag betreft de korting op bijtelling in de inkomsten- en loonbelasting.

Toekomstvoorzieningen

Ontslagvergoeding hoort niet op privérekening

Hoewel de stamrechtvrijstelling als sinds 1 januari 2014 is vervallen, blijven de oude regels door overgangsrecht van toepassing op stamrechten die vóór die datum zijn overeengekomen. Worden de voorwaarden niet nageleefd, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag met boete opleggen. Een belangrijke voorwaarde is dat de ex-werknemer zijn ontslagvergoeding niet op zijn privérekening mag ontvangen. Dit is zelfs verboden als de ex-werknemer de ontslagvergoeding naderhand terugstort op een zakelijke rekening bij de stamrecht-B.V. Zo’n schending valt namelijk niet terug te draaien.

Eigen woning

Voorgeschoten kosten eigen woning vallen ook onder vrijstelling

Ouders kunnen hun kinderen een fors bedrag (maximaal € 102.010 in 2019) schenken om te besteden aan een eigen woning, zonder dat hun kinderen daarover schenkbelasting moeten betalen. Vaak zal de schenking plaatsvinden voordat de kinderen bijvoorbeeld onderhoudskosten voor de eigen woning maken. Maar het is ook toegestaan als de kinderen eerst de onderhoudskosten betalen en later in hetzelfde jaar de schenking ontvangen. Het is wel van belang dat de kinderen kunnen aantonen dat hun ouders de schenking hebben uitbetaald. Daarnaast moeten de kinderen kunnen bewijzen dat zij de onderhoudskosten hebben betaald.

Woning is fiscaal voordelig cadeau voor 40ste verjaardag

De schenkbelasting kent een bijzondere verhoogde vrijstelling van € 102.010 (bedrag 2019) voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning. Daarbij moet het gaan om een schenking van een ouder aan een kind. Het desbetreffende kind moet tussen de achttien en veertig jaar oud zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs in een geactualiseerd besluit goedgekeurd dat de schenking plaatsvindt op de dag waarop het kind veertig wordt. Op die dag kan de jarige dus nog de bijzondere verhoogde vrijstelling toepassen!
Tip!
Bent u zelf veertig jaar of ouder, maar is uw partner nog geen veertig? Ook dan mag u gebruik maken van de bijzondere verhoogde schenkingsvrijstelling.

Houd moment en doel van aangaan lening bij

Als u rente over een lening wilt aftrekken als eigenwoningrente, moet u aannemelijk kunnen maken dat u deze lening heeft gebruikt ten behoeve van uw eigen woning. Daarbij kan het onder meer gaan om de aankoop of de verbouwing van uw eigen woning. Bent u enkele jaren na de aankoop en/of de verbouwing de lening aangegaan? Dan is het nog maar de vraag of de Belastingdienst gelooft of voldoende verband bestaat tussen de verbouwing en de lening. In deze situatie kunt u proberen voor de belastingrechter uw gelijk te behalen. Succes is echter niet gegarandeerd. Zo vond Hof Arnhem-Leeuwarden in een recente zaak niet aannemelijk dat leningen in 2009 en 2010 waren aangegaan ten behoeve van een woning die rond 2006 was verkocht en verbouwd.

Administratieve verplichtingen

Belastingdienst kan 20.000 risicovolle aangiften niet nader controleren

In het nieuws is een bericht verschenen dat de Belastingdienst meer dan 20.000 risicovolle aangiften zonder controle wil goedkeuren vanwege personeelstekorten. Bij risicovolle aangiften moet u denken aan aangiften van ondernemers die in 2016 geld uit het eigen bedrijf leenden, of om ondernemers die emigreerden en om aangiften van stichtingen en verenigingen. Volgens schattingen zou de overheid door het achterwege laten van de controle enkele honderden miljoenen of zelfs een miljard mislopen. Zowel de coalitie als oppositie vinden dat de fiscus daarmee een verkeerd signaal afgeeft. De staatssecretaris heeft op de ontstane ophef gereageerd. Hij stelt dat de Belastingdienst alle inkomende aangiften geautomatiseerd beoordeelt op aanwezige risico’s. Vervolgens worden de aangiften met de hoogste risico’s allemaal, stuk voor stuk, gecontroleerd. De ruim 20.000 aangiften uit het nieuwsbericht hebben volgens de staatssecretaris niet het hoogste risico. De Belastingdienst controleert het grootste deel van die aangiften niet nader, maar dat kan later alsnog doen, aldus de staatssecretaris. Sommige oppositieleden menen echter dat de staatssecretaris het probleem bij de Belastingdienst onderschat.

Ruzie met adviseur slechte reden voor late aangifte

Soms belandt een bedrijf in een geschil met zijn accountant of belastingadviseur die de belastingaangifte regelt over te betalen nota’s. Het bedrijf moet dan ervoor te zorgen dat ondanks het geschil de aangifte tijdig wordt ingediend. Als het bedrijf uiteindelijk zelf te laat zijn aangifte indient, begaat het daarmee een verzuim dat het bedrijf te verwijten valt. Dit geeft de inspecteur het recht om een verzuimboete op te leggen.
Let op!
Op het te laat indienen van een aangifte vennootschapsbelasting staat een maximale verzuimboete van € 5.278. Maar doorgaans zal de boete maar € 2.639 bedragen.

Nog geen meldingsplicht bij betalingsonwil

Een bestuurder moet tijdig een melding van betalingsonmacht doen aan de Belastingdienst als zijn B.V. haar belastingverplichtingen niet meer kan voldoen. Als hij te laat is met deze melding, mag de fiscus hem verantwoordelijk houden voor deze betalingsonmacht. De bestuurder riskeert dan een aansprakelijkstelling. Zo lang de B.V. wel kan, maar niet wil betalen, hoeft de bestuurder echter geen melding te doen.
Let op!
Een bestuurder die door zijn eigen schuld de melding van betalingsonmacht niet tijdig doet, krijgt geen gelegenheid om aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor het onbetaald blijven van de belastingschulden. Een oud-bestuurder daarentegen mag ook bij een niet-tijdige melding van betalingsonmacht bewijs leveren dat hem geen blaam treft.